Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van Marissen, reclame & internet.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Marissen, reclame & internet.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Marissen, reclame & internet gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Marissen, reclame & internet verrichtte handelingen.

Door ondertekening of een beantwoording per mail van een overeenkomst met Marissen, reclame & internet verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Marissen, reclame & internet en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Marissen, reclame & internet en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Marissen, reclame & internet gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.

Marissen, reclame & internet is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Marissen, reclame & internet wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Marissen, reclame & internet zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Marissen, reclame & internet niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Marissen, reclame & internet gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Marissen, reclame & internet van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Tijdens en na het gereedkomen van de opdracht wordt het resterende bedrag in twee delen gefactureerd; 30% bij eerste oplevering, 40% bij eindoplevering. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering (Zie onderhoudscontracten).

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Marissen, reclame & internet aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt. Dit geldt ook wanneer een volledige identificatie van deze klant ontbreekt, evenals bij machtsmisbruik. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

Marissen, reclame & internet mag de webapplicatie van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

Marissen, reclame & internet zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Marissen, reclame & internet steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Marissen, reclame & internet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Marissen, reclame & internet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marissen, reclame & internet zijn verstrekt, heeft Marissen, reclame & internet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van Marissen, reclame & internet, het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van (conflicterende) octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden, deze plicht licht in zijn geheel bij de opdrachtgever.

‘Ondersteunen’ is het garanderen van de werking op bepaalde soft- en of hardware. Tenzij expliciet anders afgesproken ondersteunt Marissen, reclame & internet de laatste twee versies van de grotere browsers: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari. Tenzij expliciet anders afgesproken ondersteunt Marissen, reclame & internet de besturingssystemen Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, iOS 8, iOS 7, iOS 6, Android 5.1, Android 5.0. Tenzij expliciet anders afgesproken ondersteunt Marissen, reclame & internet de smartphones en tablets die meer dan 5% marktaandeel hebben in Nederland in 2015 in hun respectieve markten. Dit wil niet zeggen dat uw site niet werkt op oudere of andere apparaten. Marissen, reclame & internet streeft naar graceful degradation op oudere systemen en een in zijn algemeenheid zo breed mogelijke inzetbaarheid van uw site. Wilt u de gegarandeerde ondersteuning uitbreiden dan dient u hiervoor contact met ons op te nemen. Hoe meer oude hard- en software ondersteund worden, hoe beperkter de technische mogelijkheden worden voor uw site. Marissen, reclame & internet is alleen gehouden aan het ondersteunen van browsers en besturingssystemen die hier of in andere afspraken vernoemd zijn.

Marissen, reclame & internet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Marissen, reclame & internet kenbaar behoorde te zijn.

Marissen, reclame & internet zal het werk opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Marissen, reclame & internet het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Marissen, reclame & internet hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

Indien door Marissen, reclame & internet of door Marissen, reclame & internet ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Marissen, reclame & internet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

Indien Marissen, reclame & internet op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Marissen, reclame & internet worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Marissen, reclame & internet. Marissen, reclame & internet is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Marissen, reclame & internet opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van het eerste ontwerp van onze uitingen is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Marissen, reclame & internet van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 8. Duur en beëindiging

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 maand en worden iedere maand stilzwijgend verlengd met 1 maand. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Marissen, reclame & internet kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Marissen, reclame & internet gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Marissen, reclame & internet heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Marissen, reclame & internet niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Marissen, reclame & internet zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Marissen, reclame & internet kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 10. Copyright

Alle aan Marissen, reclame & internet verstrekte goederen worden aan opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.

Alle door Marissen, reclame & internet ontwikkelde uitingen kunnen door Marissen, reclame & internet voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

De totale aansprakelijkheid van Marissen, reclame & internet wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. Marissen, reclame & internet is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is Marissen, reclame & internet niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever Marissen, reclame & internet vrijwaren.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht is Marissen, reclame & internet gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Marissen, reclame & internet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij bijvoorbeeld een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Marissen, reclame & internet geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Marissen, reclame & internet kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Marissen, reclame & internet heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Derden

Marissen, reclame & internet is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Marissen, reclame & internet doorgevoerd.

Marissen, reclame & internet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de webapplicatie, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

De door Marissen, reclame & internet vervaardigde webapplicatie is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Door Marissen, reclame & internet of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de webapplicatie blijven eigendom van Marissen, reclame & internet.

Artikel 16. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Marissen, reclame & internet slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting of specifiek aangevraagde diensten aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Marissen, reclame & internet verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.